کارخانه جدید با کارگاه تولید بزرگ

January 5, 2021
آخرین اخبار شرکت کارخانه جدید با کارگاه تولید بزرگ

Ningbo Diya Industrial Equipment Co.، Ltd. کارخانه خود را در ژوئن 2019 گسترش داده است.

کارخانه جدید ما 10000 متر مربع است و 2 ماشین جدید برای ساخت اضافه می کند

مطمئن باشید که زمان سربازی ما طی 1 هفته است.در حال حاضر ، ما حدود 150 کارمند داریم که کار می کنیم ، زیرا ما هنوز هم مونتاژ و طراحی را برای مشتری انجام می دهیم ، نه تنها مواد تولید می کنیم.

آخرین اخبار شرکت کارخانه جدید با کارگاه تولید بزرگ  0

دفتر جدید ما

آخرین اخبار شرکت کارخانه جدید با کارگاه تولید بزرگ  1

انبار

آخرین اخبار شرکت کارخانه جدید با کارگاه تولید بزرگ  2

کارگاه تولیدی

آخرین اخبار شرکت کارخانه جدید با کارگاه تولید بزرگ  3

کارگاه مونتاژ

آخرین اخبار شرکت کارخانه جدید با کارگاه تولید بزرگ  4